A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai, jogszabályok

A jogszabályok elérhetőek és letölthetőek a www.njt.hu oldalról

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályiról szóló 69/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

 

A díjképzéssel kapcsolatos 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályok

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény

 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

445/2012 (XII.29) Korm rendelet elem és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

292/2013 (VII. 26.) korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

95/2013 (X.14) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díjak megfizetésének részletes szabályairól

197/2014 (VIII.1) Korm rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

369/2014 (XII.30.) Korm. Rend. a hulladékká vált gépjárművekről

71/2015 (III.30.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

14/2015 (III.31.) FM Rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

310/2013 (VIII. 16) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

443/2013 (XI. 27) Korm rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről

57/2013 (II.27) Korm rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

95/2013 (X.14) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2003/2017. (XII. 22.) Korm. Határozat a 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekrôl és feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeirôl

2000 évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

180/2007. (VII.3) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

1/2009 (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért, illetve igazgatáis jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

2013 évi CXL. Törvény a fémkereskedelemről

33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

2011. évi LXXXV. Tv. a környezetvédelmi termékdíjról

78/2007 (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

343/2011 Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.  tv. végrehajtásáról

14/2015 (III.31) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

1/2014 (III.4) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról

A Kormány 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól

 

A koncessziós hulladékgazdálkodással kapcsolatos főbb jogszabályok 2023

 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati rendeleteket településenkénti bontásban lásd:

Címlapon a Településkeresőben