Számlázási rend

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK SZÁMLÁZÁSA
2023. JÚLIUS 1-TŐL

 

2023. július 1. napjától kezdődően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat az állami közfeladat ellátásért felelős MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (Koncessziós Társaság) szedi be, és kezeli az azzal kapcsolatos kintlévőségeket. A díjszámlák negyedévente utólag kerülnek kiállításra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az alábbi fizetési módok valamelyikével egyenlíthető ki:

  • csekk (postai számlabefizetési megbízás)
  • e-számla/Díjnet
  • banki átutalás
  • csoportos beszedési megbízás
  • pénztári befizetés (megjelölt ügyfélszolgálatokon)

A fizetési módokkal, illetve azok változtatásával kapcsolatban további információk a https://mohu.hu honlapon keresztül, valamint a Koncessziós Társaság, illetve a szolgáltatásba bevont ügyfélszolgálati irodáin érhetők el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2023. július 1. előtti díjszámlázással és díjhátralékokkal kapcsolatos ügyek intézése az NHKV Zrt. hatáskörébe tartozik, ezért kérjük, hogy ha ilyen üggyel kapcsolatosan kíván ügyet intézni, akkor az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre továbbítsa megkeresését.

 

A Depónia Nonprofit Kft. által kibocsátott edényzetbérleti- és mozgatási díjak kiegyenlítésére vonatkozó információk

 

Az edény bérleti, mosási és mozgatási díjak számlázására és beszedésére a Depónia Nonprofit Kft. jogosult.

A számlák kiállítása negyedévente, utólagosan, 15 napos fizetési határidővel történik.

A számla az alábbi fizetésimódok valamelyikével egyenlíthető ki:

 

  • készpénzátutalási csekk
  • pénzintézetnél vezetett folyószámláról átutalás

 

  • csoportos beszedés 

Amennyiben átutalással kíván fizetni, úgy kérjük az utalás közlemény rovatában minden esetben szíveskedjen a számla sorszámát és/vagy vevőazonosítóját feltüntetni.

 

 

Rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás

 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 91.§. (2) bekezdése szerint 2013. július 1-től „A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.”

Ugyanezen törvény 91.§  (3) bekezdés szerint: „A társasházat a (2) bekezdésben meghatározott díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ. A társasház évente írásban tájékoztatja a közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli megoszlásáról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a természetes személy ingatlanhasználók után a társasházat e rendelkezés alapján megillető díjcsökkenést. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó a lakásszövetkezetre is. A díjcsökkenést vita esetén a közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.”

A Ht. § (6) bekezdése alapján a költségvetési szervek ill. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint ápolást, gondozást nyújtó intézmények is a természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó hulladékszállítási díjat fizetik 2013. július 1-től.

A rezsicsökkentő intézkedések hatását számláinkon színes mezőben tüntetjük fel az elszámolási időszakra vonatkozóan ill. 2013. július 1-től halmozottan.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a rezsicsökkentés megvalósulásának vizsgálatánál minden esetben figyelembe kell venni az alábbiakat:

  • a rezsicsökkenés az azonos teljesítésekre és azonos szolgáltatási egységekre vonatkozik,
  • 2013. július 1-jét megelőző teljesítésekről 2013. július 1-jét követően is érkezhetnek számlák, melyeken a díjcsökkenésnek nem kell megjelennie.